Thời gian biểu và bài học Khối Potential tuần 1 tháng 9/2022

I/ BÀI HỌC KHỐI HAPPY( từ ngày 5/9 đến ngày 9/9) II/ THỜI GIAN BIỂU KHỐI POTENTIAL ( từ ngày…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 02 tháng 06

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 02 THÁNG 06 (TỪ 06/06 ĐẾN 10/06) THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 01 tháng 06

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 01 THÁNG 06 (TỪ 30/05 ĐẾN 03/06) THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 04 tháng 05

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 04 THÁNG 05 (TỪ 23/05 ĐẾN 27/05) THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 03 tháng 05

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 03 THÁNG 05 (TỪ 16/05 ĐẾN 20/05) THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 02 tháng 05

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 02 THÁNG 05 (TỪ 09/05 ĐẾN 13/05)  THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 01 tháng 05

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 01 THÁNG 05 (TỪ 03/04 ĐẾN 06/04)  THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 01 tháng 04

BÀI HỌC CỦA KHỐI CASA (POTENTIAL) – TUẦN 01 THÁNG 04 (TỪ 04/04 ĐẾN 08/04)  THỜI GIAN BIỂU CỦA KHỐI…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 03 tháng 02

Bài học của khối Casa (Potential) – tuần 03 tháng 02 (Từ 14/02 đến 18/02)  Thời gian biểu của khối…

Thời gian biểu và bài học của khối Casa (Potential) – tuần 02 tháng 02

Bài học của khối Potential – tuần 01 tháng 02 (từ ngày 07/02 đến ngày 11/02) Tời khóa biểu của…
1900561216