HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Trịnh Văn Quyết

CHỦ TỊCH HĐQT

“Đối với tôi, FLC là cả sự nghiệp. Và khi bạn dồn tất cả tiền của, tâm huyết của mình vào đó, bạn sẽ phải thận trọng hơn. Chính bạn sẽ là người muốn nó được khỏe mạnh, phát triển tốt hơn bất cứ người nào khác.”

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bà Hương Trần Kiều Dung

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

Ông Lã Quý Hiển

THÀNH VIÊN HĐQT

Bà Hương Trần Kiều Dung

THÀNH VIÊN HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Bà Bùi Hải Huyền

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Đàm Ngọc Bích

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Ông Đặng Tất Thắng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trần Thế Anh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Võ Thị Thùy Dương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Đàm Ngọc Bích

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Ông Đặng Tất Thắng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trần Thế Anh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Võ Thị Thùy Dương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

1900561216